Integritetspolicy och ansvarsfriskrivning

Privacy Policy and Disclaimer in English

Vi vill vara transparenta med hur personuppgifter behandlas och för att du ska få en så bra insyn som möjligt har vi sammanställt informationen i en integritetspolicy. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår integritetspolicy. Den förklarar bland annat:

 • Varför vi samlar in personuppgifter
 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
 • Hur vi använder informationen vi samlar in
 • Hur länge vi lagrar personuppgifter
 • Hur du kontaktar oss
 • Dina rättigheter

Varför vi samlar in personuppgifter

Nocere Systems AB arbetar med digitala lösningar för skadereglering. Vår kunder är huvudsakligen försäkringsbolag. För att våra kunder ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot sina försäkringstagare är vi i vår verksamhet beroende av att inhämta information som är nödvändiga för att försäkringsbolagen skall kunna reglera skadorna. Bland de uppgifter som inhämtas finns information som enligt gällande lag betraktas som personuppgifter.

Vilka uppgifter vi samlar in och varför

Nocere Systems AB har utvecklat en applikation vars syfte är att dokumentera information om försäkringsskador. Särskilt för glasskador på motorfordon. Applikationen syftar till att dokumentera den inträffade skadan samt information som styrker omständigheter avseende skadan (skadeanmälan) och dessutom avseende skadereparationen och de åtgärder som skadereparatören utfört. De önskemål om dokumentation som försäkringsbolagen framställt har manifesterats genom att applikationen föreslår vilka avbildningar som skall göras av skadan, fordonet inklusive registreringsnummer, skadeanmälan och övrig information som kan vara relevant i samband med fullgörandet av skaderegleringen. Vi säljer aldrig eller lämnar ut information som klassas som personuppgift till någon utomstående tredje part.

Hur vi använder informationen vi samlar in

De bilder som tas med applikationen kan med inbyggd funktion skickas till en av Nocere Systems AB kontrollerad datormiljö. Bilderna kopplas samman med den skadeanmälan och fakturainformation som skadereparatören sänder in till Nocere Systems AB.

Hur länge vi lagrar personuppgifter

Information gällande inträffade skadefall sparas i elva (11) år.

Hur du kontaktar oss

Skicka e-post till support@nocere.se

Dina rättigheter

 • Rätt till information – Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätten att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.
 • Rätt till att bli glömd – Du kan begära att vi ska radera din information. Vi får inte radera information som lagen kräver att vi behåller.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätten att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.
 • Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sånt fall support@nocere.se.
 • Rätt till klagomål – Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Datainspektionen. Läs mer här läs mer
 • Rätten att dra tillbaka ett samtycke.
 • Rätten att göra en anmälan till Datainspektionen

Ansvarsfriskrivning

Applikationen innehåller inga funktioner för att analysera bildinnehållet. Det innebär att användaren och avsändaren har det fulla ansvaret för att de bilder som skapas och som sänds till Nocere Systems AB är relevanta för den efterkommande skaderegleringsprocessen. Vi frånskriver oss allt ansvar för bildinnehåll. Nocere Systems AB hanterar personuppgifter endast på uppdrag av våra kunder och då i rollen som personuppgiftsbiträden. Vi behandlar personuppgifter för att våra kunder skall kunna reglera skador och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.Vi gör inga egna sammanställningar eller analyser av personuppgifter baserat på det innehåll som skapas med hjälp av Nocere Systems ABs bildapplikation.